ข้อจำกัดความรับผิดชอ

โปรดทราบว่าอาจมีบางหน้าในเว็บไซต์นี้ที่ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ดังนั้น คุณควรขอคำแนะนำโดยตรงในเรื่อง ปัญหา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลดังกล่าว

โปรดทราบเพิ่มเติมว่าเราได้พยายามทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราไม่รับประกัน พันธสัญญา และ / หรือรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือสกุลเงินของข้อมูลที่มีอยู่ ในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ หากเว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตภายนอกไม่ว่าในกรณีใด (ตอนนี้หรือในอนาคต) เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตภายนอกเหล่านี้

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตาม ‘อย่างที่เป็น’ และได้รับการอัปโหลดเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไป และไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางวิชาชีพอื่น ๆ หรือการให้บริการทางกฎหมายหรือทางวิชาชีพ ในสถานการณ์นี้ ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด Gow Victor & Co. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง แก้ไขและ / หรือแก้ไขเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้

การรับประกันใดๆ และทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยหรือไม่ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และ/หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาและข้อมูล โดยจะไม่รวมการใช้งาน การเข้าถึง การดำเนินการ ความพร้อมใช้งาน ความต่อเนื่อง หรือการไม่หยุดชะงักในที่นี้ นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ และทั้งหมด การสูญเสียผลกำไรและ/หรือค่าความนิยม ความเสียหายทางอ้อม ที่เป็นแบบอย่างหรือรุนแรงขึ้นที่คุณได้รับหรือเกิดขึ้นโดยคุณหรือ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามในสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจาก:-

1. การใช้งาน การเข้าถึง และ/หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้
2. การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ / หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณหรือข้อมูลของบุคคลที่สาม
3. ไซต์อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรืออ้างถึงเว็บไซต์นี้รวมถึงการเชื่อมโยงและ / หรือการอ้างอิงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
4. การใช้ การเข้าถึง และ/หรือการดำเนินการโดยเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรืออ้างถึงเว็บไซต์นี้ รวมถึงลิงก์และการอ้างอิงใดๆ และทั้งหมด และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และ
5. การฝัง การแนะนำ หรือการติดไวรัสของรหัสที่เป็นอันตราย ตัวแปลงสัญญาณ เนื้อหาและส่วนประกอบที่เป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การเข้าถึง และ / หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงและ / หรืออ้างถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหาและ / หรือข้อมูล