คดีทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยทีมทนายความมากประสบการณ์และความสามารถ

สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่มีมูลค่าตลาดจำกัด ค่าใช้จ่ายในการรับและรักษาสิทธิบัตรอาจไม่สมเหตุสมผล สิ่งประดิษฐ์ของคุณอาจมีตลาดจำกัดหรืออาจมีประโยชน์เฉพาะในประเทศที่ยากต่อการคุ้มครองสิทธิบัตร

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันในข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การได้รับคำสั่งห้าม, การจัดการข้อพิพาทในศาล รวมถึงการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการเจรจา, การไกล่เกลี่ย ,และอนุญาโตตุลาการ