สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยพื้นฐานแล้วหมายถึงลักษณะของรูปทรง โครงร่าง ลวดลาย หรือเครื่องประดับที่ใช้กับบทความโดยกระบวนการหรือวิธีการทางอุตสาหกรรมใดๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดึงดูดใจและพิจารณาด้วยตาเปล่าในบทความที่ทำเสร็จแล้ว แต่ไม่รวม—

a) วิธีการหรือหลักการก่อสร้าง หรือ
b) ลักษณะของรูปทรงหรือโครงแบบของบทความซึ่ง: —
“i. ถูกกำหนดโดยฟังก์ชันที่บทความต้องดำเนินการเท่านั้น หรือ”
ii. ขึ้นอยู่กับลักษณะที่ปรากฏของบทความอื่นซึ่งบทความนั้นมีวัตถุประสงค์โดยผู้เขียนการออกแบบเพื่อประกอบเป็นส่วนสำคัญ

เจ้าของเดิมของการออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ ในกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีส่วนได้เสียในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บุคคลที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์ดังกล่าวซึ่งกระทำการร่วมกัน อยู่ภายใต้ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบุคคลดังกล่าว มีสิทธิที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับการจดทะเบียนเว้นแต่จะเป็นสิ่งใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนจะไม่ถือว่าเป็นของใหม่ ถ้าแบบหรือแบบผลิตภัณฑ์แตกต่างไปจากนี้เฉพาะในรายละเอียดที่ไม่สำคัญหรือในลักษณะที่ใช้กันทั่วไปในการค้าที่เกี่ยวข้อง—

(a) ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในทุกที่ในมาเลเซียหรือที่อื่น ๆ หรือ
(b) เป็นหัวข้อของคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นที่ยื่นในไทย และมีวันที่มีความสำคัญก่อนหน้าที่ทำโดยผู้ยื่นคำขออื่น ตราบเท่าที่เรื่องนั้นรวมอยู่ในการจดทะเบียนที่ได้รับบนพื้นฐานของคำขออื่น ๆ .”

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาคุ้มครองเบื้องต้น 5 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอ และสามารถขยายได้อีก 4 วาระติดต่อกัน ดังนั้นระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดคือ 25 ปี