แจ้งให้ทราบความเป็นส่วนตัว

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2010 (“PDPA”) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และมีขึ้นเพื่อควบคุมการประมวลผล ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ และ ‘ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน’ ในธุรกรรมทางการค้า 2. พวกเรา GVCO IP SDN BHD (“GVCO”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายของประเทศไทย 3. เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวในไทยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือข้อตกลงใด ๆ (ถ้ามี) ของคุณเท่านั้น หากได้เข้ามาอยู่กับเรา 4. ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะแสดงที่เว็บไซต์ของเราและลูกค้าในอนาคตของเราตามข้อกำหนดของ PDPA 5. ในสาระสำคัญ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบาย: –
(a) ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เรารวบรวมและวิธีการ / วิธีที่เรารวบรวม;
(b) วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
(c) วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
(d) ฝ่ายที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้; และ
(e) ตัวเลือกที่เรานำเสนอ รวมถึงวิธีการเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เรารวบรวมและวิธีการ / วิธีที่เรารวบรวม

 

6. เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือในการสอบถามของคุณและ/หรือให้บริการแก่คุณ เราอาจจำเป็นต้องดำเนินการ (เช่น รวบรวม ถือ บันทึก ใช้ และ/หรือเปิดเผย) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อคุณและ/หรือบริการที่มอบให้คุณ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ รายละเอียดงาน ที่อยู่ ธุรกิจ ข้อมูลที่บันทึกโดยแอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ของ GVCO ข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครใดๆ ไม่ว่าคุณจะกรอกที่สำนักงานของเราหรือ ที่เว็บไซต์ของเราและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณและธุรกรรมของคุณกับเรา (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

7. เราอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวจากคุณระหว่างการให้บริการแก่คุณและจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(a) ผ่านความสัมพันธ์ของคุณกับเรา เช่น ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร เมื่อใช้บริการ เมื่อมีส่วนร่วมในการสำรวจลูกค้าของเรา การแข่งขันและการส่งเสริมการขาย;
(b) ผ่านการสื่อสารด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรกับเรา/และหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และ
(c) จากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคุณ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณก่อน

 

 

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:-

(a) การดำเนินการและการดำเนินการของธุรกรรมทางการค้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการใดๆ (ออนไลน์หรือออฟไลน์) ที่ GVCO อาจมอบให้กับคุณ;
(b) การบำรุงรักษาและบำรุงรักษาฐานข้อมูลของลูกค้าของคุณ รายงานการขาย รายการตรวจสอบเอกสาร บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ ใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชันและข้อมูลทางการเงิน
(c) ชื่อ/รูปภาพของคุณอาจปรากฏบนแอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ของ GVCO ที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก GVCO
(d) เพื่อดำเนินการเว็บไซต์และซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศของเรา (รวมถึงการรวบรวมคุกกี้ HTTP)
(e) เพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ โดยกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐแบบวงกลม และ/หรือศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มอบให้กับคุณ;
(f) ช่วยให้เราสามารถส่งข้อมูลให้คุณทางอีเมล ไปรษณีย์ปกติ วิธีการโทรคมนาคมใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโทรศัพท์ ข้อความ และแอปพลิเคชั่นแชททางสังคม เช่น wechat, line, qq & whatsapp) เกี่ยวกับบริการที่เรานำเสนอ / บริษัทในเครือของเรา / บุคคลที่สามที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ แต่ในการดำเนินการดังกล่าว เรายังคงควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ฝ่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ และ
(g) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราจัดหาให้หรือที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น

 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

9. ในการพิสูจน์บริการแก่คุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ฝ่ายต่อไปนี้:-

(a) บริษัทและ/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในเครือ และบริษัทร่วมของเรา ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศมาเลเซีย
(b) บริษัทและ/หรือองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน/ที่ปรึกษามืออาชีพของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทนายความ นักบัญชี และ/หรือที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ) ซึ่งได้รับอนุญาตจากคุณ และ
(c) บริษัท และ/หรือองค์กรที่เราเช่าแพลตฟอร์มฐานคลาวด์ของเราให้
(d) บุคคลใดๆ ที่ได้รับแจ้งจากคุณว่าได้รับอนุญาตให้ให้คำแนะนำในนามของคุณ; และ
(e) ศาล คณะตุลาการหรือหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางราชการหรืออย่างอื่น ที่มีเขตอำนาจเหนือเรา
ไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศมาเลเซียเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ข้างต้น

10. เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ นอกเหนือจากฝ่ายต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลอื่น ยกเว้น:

(a) ที่คุณได้รับอนุญาต;
(b) ที่เรากำหนดหรืออนุญาตให้ทำเช่นนั้นตามกฎหมาย;
(c) ในกรณีที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตจากคำสั่งศาลใด ๆ
(d) ที่เราอาจโอนสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงของคุณกับเรา และ/หรือ
(e) เมื่อเราต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

11. ข้อมูลเป็นทรัพย์สินของเรา ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

12. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงของคุณกับเราตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ของคุณกับเรา สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวที่อาจจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราและ /หรือผลประโยชน์ของ GVCO และ/หรือลูกค้า/ผู้ใช้ของบริษัท  

 

ความล้มเหลวในการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

13. ความล้มเหลวในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะนำไปสู่สิ่งต่อไปนี้:

(a) เราจะไม่สามารถดำเนินการกับใบสมัคร/คำขอของคุณ
(b) เราจะไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นและร้องขอจากคุณได้ และ
(c) เราจะไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบ บริการ และการปรับปรุงใด ๆ ที่คุณร้องขอได้

 

 

สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

14. ในกรณีที่คุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครอง หรือในกรณีที่คุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เราเก็บไว้นั้นไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิด หรือในกรณีที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นปัจจุบัน คุณอาจทำ คำขอถึงเราเป็นลายลักษณ์อักษร

15. หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่:

บุคคลที่รับผิดชอบ: Mr. Victor Tai
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
อีเมล์:[email protected]
แฟกซ์:+60380510167

 

เขียนถึงเราที่:
BANGUNAN WEZMART, 2-25, THE CUBE, JALAN PUTERI 7/15, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG, SELANGOR, MALAYSIA

16. เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามคำขอของคุณในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 21 วันหลังจากได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรและค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

17. โปรดทราบว่าเราอาจต้องระงับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ หรือข้อมูลที่ร้องขอมีลักษณะทางการค้าที่เป็นความลับ หรือในกรณีที่เราได้รับคำขอซ้ำๆ ข้อมูลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้

18. โปรดทราบว่าเราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการอนุญาตให้มีการแก้ไขตามที่ร้องขอ และ/หรืออาจต้องการเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมของข้อมูลใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงและความไม่ถูกต้อง

19. คุณยังสามารถช่วยเรารักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ปัจจุบันของคุณ) ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

 

 

การใช้ทางเลือกในการเปิดเผย การเก็บรักษา และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

20. ภายใต้สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของเราภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสมอ คุณอาจใช้ทางเลือกของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผย การเก็บรักษา และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน  

 

การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

 

21. ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว การแจ้งการแก้ไขดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยวิธีการสื่อสารดังกล่าวที่เราเห็นว่าเหมาะสม